ปฏิทินการใช้รถ


รายการจองใช้รถประจำเดือน

นข-2735

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 02 ก.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   02 ก.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายธนิต มณีอินทร์   สำหรับแผนก กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
จองใช้รถเพื่อ วิทยากรป้องกันท้องในวัยรุ่น
รายละเอียด

กจ 3077

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 02 ก.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   02 ก.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายธนิต มณีอินทร์   สำหรับแผนก กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
จองใช้รถเพื่อ ตรวจอนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร
รายละเอียด

นข-3829

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 03 ก.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   05 ก.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายธนิต มณีอินทร์   สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
จองใช้รถเพื่อ ประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติ ครั้งที่ 20
รายละเอียด

นข-2735

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 03 ก.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   03 ก.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายธนิต มณีอินทร์   สำหรับแผนก กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
จองใช้รถเพื่อ วิทยากรป้องกันท้องในวัยรุ่น
รายละเอียด

นข-4119

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 03 ก.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   03 ก.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายธนิต มณีอินทร์   สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
จองใช้รถเพื่อ ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามการดำเนินงานควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
รายละเอียด

นข-3944

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 04 ก.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   05 ก.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายธนิต มณีอินทร์   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
จองใช้รถเพื่อ ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานอาเซียน
รายละเอียด

นข-4119

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 04 ก.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   04 ก.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายธนิต มณีอินทร์   สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
จองใช้รถเพื่อ ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.
รายละเอียด

กฉ.4962

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 04 ก.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   04 ก.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายธนิต มณีอินทร์   สำหรับแผนก กลุ่มงานนิติการ
จองใช้รถเพื่อ สืบสวนข้อเท็จจริงพนักงานราชการ
รายละเอียด

กจ 3077

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 04 ก.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   04 ก.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายธนิต มณีอินทร์   สำหรับแผนก กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
จองใช้รถเพื่อ ตรวจประเมินร้าน GPP
รายละเอียด

นข-2735

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 04 ก.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   04 ก.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายธนิต มณีอินทร์   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
จองใช้รถเพื่อ ประชุมการจัดทำธรรมนูญ , สมัชชา
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 52 รายการ