ปฏิทินการใช้รถ


รายการจองใช้รถประจำเดือน

กจ 3077

อนุมัติ26/12/2562 เวลา 11:18:58
วันที่ใช้รถ 01 ม.ค. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   01 ม.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายธนิต มณีอินทร์   สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
จองใช้รถเพื่อ เตรียมความพร้อมช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563
รายละเอียด

นข-4119

อนุมัติ26/12/2562 เวลา 11:19:14
วันที่ใช้รถ 02 ม.ค. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   02 ม.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายธนิต มณีอินทร์   สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
จองใช้รถเพื่อ เตรียมความพร้อมช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563
รายละเอียด

นข-3944

อนุมัติ26/12/2562 เวลา 11:19:22
วันที่ใช้รถ 02 ม.ค. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   02 ม.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายธนิต มณีอินทร์   สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
จองใช้รถเพื่อ ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.
รายละเอียด

กจ 3077

อนุมัติ26/12/2562 เวลา 11:19:31
วันที่ใช้รถ 03 ม.ค. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   03 ม.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายธนิต มณีอินทร์   สำหรับแผนก กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
จองใช้รถเพื่อ ตรวจประเมินร้านยา GPP ประกอบการต่ออายุ
รายละเอียด

นข-2735

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 06 ม.ค. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   06 ม.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายธนิต มณีอินทร์   สำหรับแผนก กลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐาน
จองใช้รถเพื่อ ติดตามอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม.เป็นหมดประจำหมู่บ้าน
รายละเอียด

นข-4119

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 07 ม.ค. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   07 ม.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายธนิต มณีอินทร์   สำหรับแผนก กลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐาน
จองใช้รถเพื่อ ติดตามอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม.เป็นหมอประจำหมู่่บ้าน
รายละเอียด

กจ 3077

อนุมัติ26/12/2562 เวลา 11:19:51
วันที่ใช้รถ 07 ม.ค. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   07 ม.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายธนิต มณีอินทร์   สำหรับแผนก กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
จองใช้รถเพื่อ ตรวจเฝ้าระวังสถานที่ผลิตอาหาร
รายละเอียด

นข-2735

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 08 ม.ค. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   08 ม.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายธนิต มณีอินทร์   สำหรับแผนก กลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐาน
จองใช้รถเพื่อ ติดตามอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม.เป็นหมอประจำหมู่่บ้าน
รายละเอียด

นข-3829

อนุมัติ26/12/2562 เวลา 11:20:00
วันที่ใช้รถ 08 ม.ค. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   08 ม.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายธนิต มณีอินทร์   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
จองใช้รถเพื่อ ตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตามและประเมินผลตามแผนยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 5
รายละเอียด

กจ 3077

อนุมัติ26/12/2562 เวลา 11:20:10
วันที่ใช้รถ 08 ม.ค. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   08 ม.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายธนิต มณีอินทร์   สำหรับแผนก กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
จองใช้รถเพื่อ ตรวจประเมินร้านยา GPP ประกอบการต่ออายุ
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 29 รายการ