ปฏิทินการใช้รถ


รายการจองใช้รถประจำเดือน

กจ 3077

อนุมัติ27/02/2563 เวลา 13:50:02
วันที่ใช้รถ 02 มี.ค. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   02 มี.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายธนิต มณีอินทร์   สำหรับแผนก กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
จองใช้รถเพื่อ ตรวจสถานประกอบการนวด สปา
รายละเอียด

นข-4119

อนุมัติ28/02/2563 เวลา 10:15:17
วันที่ใช้รถ 03 มี.ค. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   03 มี.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายธนิต มณีอินทร์   สำหรับแผนก กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
จองใช้รถเพื่อ รับรองการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามเกณฑ์ G&C Hospital ระดับดีมาก
รายละเอียด

นข-3829

อนุมัติ28/02/2563 เวลา 10:15:27
วันที่ใช้รถ 04 มี.ค. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   06 มี.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายธนิต มณีอินทร์   สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
จองใช้รถเพื่อ ประกวดผลงานจังหวัดและชมรม TO ฺBE NUMBER ONE
รายละเอียด

กจ 3077

อนุมัติ28/02/2563 เวลา 10:15:36
วันที่ใช้รถ 05 มี.ค. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   05 มี.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายธนิต มณีอินทร์   สำหรับแผนก กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
จองใช้รถเพื่อ ตรวจต่ออายุสถานที่ผลิตอาหาร
รายละเอียด

นข-4119

อนุมัติ28/02/2563 เวลา 10:15:50
วันที่ใช้รถ 06 มี.ค. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   06 มี.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายธนิต มณีอินทร์   สำหรับแผนก กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
จองใช้รถเพื่อ ประเมินรับรอง EHA ติดตามการดำเนินงาน G&C Hospital
รายละเอียด

นข-3944

อนุมัติ28/02/2563 เวลา 10:16:29
วันที่ใช้รถ 06 มี.ค. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   06 มี.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายธนิต มณีอินทร์   สำหรับแผนก กลุ่มงานประกันสุขภาพ
จองใช้รถเพื่อ ติดตามสถานการณ์การเงินการคลัง
รายละเอียด

กจ 3077

อนุมัติ28/02/2563 เวลา 10:16:38
วันที่ใช้รถ 09 มี.ค. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   09 มี.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายธนิต มณีอินทร์   สำหรับแผนก กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
จองใช้รถเพื่อ ตรวจสถานที่ผลิตเครื่องสำอางค์
รายละเอียด

นข-4119

อนุมัติ28/02/2563 เวลา 10:16:54
วันที่ใช้รถ 09 มี.ค. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   09 มี.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายธนิต มณีอินทร์   สำหรับแผนก กลุ่มงานบริหารทั่วไป
จองใช้รถเพื่อ ตรวจสอบภายใน
รายละเอียด

นข-3944

อนุมัติ28/02/2563 เวลา 10:17:03
วันที่ใช้รถ 09 มี.ค. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   09 มี.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายธนิต มณีอินทร์   สำหรับแผนก กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
จองใช้รถเพื่อ เยี่ยมเสริมพลังงานเด็กปฐมวัย (ตามข้อสั่งการผู้ตรวจฯ)
รายละเอียด

นข-4119

อนุมัติ28/02/2563 เวลา 10:17:11
วันที่ใช้รถ 10 มี.ค. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   10 มี.ค. 63 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายธนิต มณีอินทร์   สำหรับแผนก กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
จองใช้รถเพื่อ ลงพื้นที่หมู่บ้านคลิตี้เพื่อสื่อสารความเสี่ยงและแจ้งผลการตรวจระดับตะกั่วในเลือด
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 42 รายการ