ปฏิทินการใช้รถ


รายการจองใช้รถประจำเดือน

นข-4119

อนุมัติ10/05/2562 เวลา 14:28:57
วันที่ใช้รถ 01 พ.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   03 พ.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายธนิต มณีอินทร์   สำหรับแผนก กลุ่มงานประกันสุขภาพ
จองใช้รถเพื่อ อบรมการเงินเขต 5
รายละเอียด

นข-2735

อนุมัติ10/05/2562 เวลา 14:23:57
วันที่ใช้รถ 01 พ.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   01 พ.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายธนิต มณีอินทร์   สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
จองใช้รถเพื่อ ติดตาม NCD
รายละเอียด

นข-2735

อนุมัติ10/05/2562 เวลา 14:24:31
วันที่ใช้รถ 02 พ.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   02 พ.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายธนิต มณีอินทร์   สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
จองใช้รถเพื่อ ิติดตาม NCD
รายละเอียด

กจ 3077

อนุมัติ10/05/2562 เวลา 14:24:13
วันที่ใช้รถ 02 พ.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   02 พ.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายธนิต มณีอินทร์   สำหรับแผนก กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
จองใช้รถเพื่อ ตรวจประเมินสถานประกอบการนวดเพื่อสุขภาพ
รายละเอียด

กจ 3077

อนุมัติ10/05/2562 เวลา 14:24:47
วันที่ใช้รถ 03 พ.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   03 พ.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายธนิต มณีอินทร์   สำหรับแผนก กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
จองใช้รถเพื่อ ตรวจประเมินสถานประกอบการนวดเพื่อสุขภาพ
รายละเอียด

นข-2735

อนุมัติ10/05/2562 เวลา 14:28:19
วันที่ใช้รถ 03 พ.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   03 พ.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายธนิต มณีอินทร์   สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
จองใช้รถเพื่อ ติดตาม NCD
รายละเอียด

กฉ.4962

อนุมัติ10/05/2562 เวลา 14:28:33
วันที่ใช้รถ 07 พ.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   07 พ.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายธนิต มณีอินทร์   สำหรับแผนก กลุ่มงานบริหารทั่วไป
จองใช้รถเพื่อ ตรวจสอบภายใน
รายละเอียด

กจ 3077

อนุมัติ10/05/2562 เวลา 14:28:44
วันที่ใช้รถ 07 พ.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   07 พ.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายธนิต มณีอินทร์   สำหรับแผนก กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
จองใช้รถเพื่อ ตรวจประเมินสถานประกอบการนวดเพื่อสุขภาพ
รายละเอียด

นข-3829

อนุมัติ10/05/2562 เวลา 14:33:29
วันที่ใช้รถ 07 พ.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   07 พ.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายธนิต มณีอินทร์   สำหรับแผนก กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
จองใช้รถเพื่อ ประเมินรับรอง EHA
รายละเอียด

นข-4119

อนุมัติ10/05/2562 เวลา 14:51:33
วันที่ใช้รถ 07 พ.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   07 พ.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายธนิต มณีอินทร์   สำหรับแผนก กลุ่มงานบริหารทั่วไป
จองใช้รถเพื่อ ติตตาม NCD
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 63 รายการ