ปฏิทินการใช้รถ


รายการจองใช้รถประจำเดือน

นข-2735

อนุมัติ02/12/2562 เวลา 11:50:38
วันที่ใช้รถ 02 ธ.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   02 ธ.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายธนิต มณีอินทร์   สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
จองใช้รถเพื่อ นิเทศงานวัณโรค
รายละเอียด

นข-4119

อนุมัติ02/12/2562 เวลา 11:50:45
วันที่ใช้รถ 02 ธ.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   02 ธ.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายธนิต มณีอินทร์   สำหรับแผนก กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
จองใช้รถเพื่อ อบรมงานพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร
รายละเอียด

นข-3829

อนุมัติ02/12/2562 เวลา 11:50:52
วันที่ใช้รถ 02 ธ.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   02 ธ.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายธนิต มณีอินทร์   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
จองใช้รถเพื่อ ประชุมร่วมงานสุขภาพจิต (พชอ.)
รายละเอียด

กจ 3077

อนุมัติ02/12/2562 เวลา 11:50:59
วันที่ใช้รถ 03 ธ.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   03 ธ.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายธนิต มณีอินทร์   สำหรับแผนก กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
จองใช้รถเพื่อ สุ่มตรวจประเมินร้านอาหาร/ตลาดสด
รายละเอียด

นข-2735

อนุมัติ02/12/2562 เวลา 11:51:08
วันที่ใช้รถ 03 ธ.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   03 ธ.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายธนิต มณีอินทร์   สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
จองใช้รถเพื่อ นิเทศงานวัณโรค
รายละเอียด

นข-3944

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 03 ธ.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   03 ธ.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายธนิต มณีอินทร์   สำหรับแผนก ผู้ช่วย นพ.สสจ.
จองใช้รถเพื่อ เยี่ยมติดตามการดำเนินงานศูนย์หลักประกันุสุขภาพ
รายละเอียด

นข-4119

อนุมัติ02/12/2562 เวลา 13:48:31
วันที่ใช้รถ 04 ธ.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   04 ธ.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายธนิต มณีอินทร์   สำหรับแผนก กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
จองใช้รถเพื่อ อบรมงานพิจารณาอนุุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร
รายละเอียด

นข-2735

อนุมัติ02/12/2562 เวลา 11:51:16
วันที่ใช้รถ 05 ธ.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   05 ธ.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายธนิต มณีอินทร์   สำหรับแผนก กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
จองใช้รถเพื่อ ลงพื้นที่หมู่บ้านคลิตี้ เพื่อสื่อสาร/แจ้งแผนการดำเนินงานปี 2563
รายละเอียด

นข-4119

อนุมัติ02/12/2562 เวลา 11:51:23
วันที่ใช้รถ 06 ธ.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   06 ธ.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายธนิต มณีอินทร์   สำหรับแผนก กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
จองใช้รถเพื่อ สุ่มตรวจประเมินร้านอาหาร/ตลาดสด
รายละเอียด

กจ 3077

อนุมัติ02/12/2562 เวลา 11:51:31
วันที่ใช้รถ 06 ธ.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   06 ธ.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายธนิต มณีอินทร์   สำหรับแผนก กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
จองใช้รถเพื่อ ตรวจเฝ้าระวังสถานที่ผลิตอาหาร
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 44 รายการ