ปฏิทินการใช้รถ


รายการจองใช้รถประจำเดือน

นข-3944

อนุมัติ30/09/2562 เวลา 14:01:56
วันที่ใช้รถ 01 ต.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   01 ต.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายธนิต มณีอินทร์   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
จองใช้รถเพื่อ ลงพื้นที่สำรวจข้อมูล
รายละเอียด

กฉ.4962

อนุมัติ30/09/2562 เวลา 14:02:02
วันที่ใช้รถ 01 ต.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   01 ต.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายธนิต มณีอินทร์   สำหรับแผนก กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
จองใช้รถเพื่อ ประเมิน EHA 4001
รายละเอียด

นข-3944

อนุมัติ30/09/2562 เวลา 14:05:57
วันที่ใช้รถ 04 ต.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   04 ต.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายธนิต มณีอินทร์   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
จองใช้รถเพื่อ รับ จนท.กลับจาก อ.สังขละุบุรี
รายละเอียด

กฉ.4962

อนุมัติ30/09/2562 เวลา 14:12:13
วันที่ใช้รถ 07 ต.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   07 ต.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายธนิต มณีอินทร์   สำหรับแผนก กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
จองใช้รถเพื่อ ประเมิน EHA 4001
รายละเอียด

กท-8562

อนุมัติ30/09/2562 เวลา 14:12:22
วันที่ใช้รถ 08 ต.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   08 ต.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายธนิต มณีอินทร์   สำหรับแผนก กลุ่มงานแพทย์แผนไทย
จองใช้รถเพื่อ ตรวจประเมินร้านอาหาร/Canteen
รายละเอียด

นข-2735

อนุมัติ30/09/2562 เวลา 16:15:12
วันที่ใช้รถ 09 ต.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   09 ต.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายธนิต มณีอินทร์   สำหรับแผนก กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
จองใช้รถเพื่อ ตรวจประเมินสถานที่ทำงานน่าอยู่
รายละเอียด

นข-2735

อนุมัติ30/09/2562 เวลา 16:15:37
วันที่ใช้รถ 10 ต.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   10 ต.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายธนิต มณีอินทร์   สำหรับแผนก กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
จองใช้รถเพื่อ ตรวจประเมินร้านอาหาร/Canteen
รายละเอียด

กฉ.4962

อนุมัติ30/09/2562 เวลา 16:15:53
วันที่ใช้รถ 10 ต.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   10 ต.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายธนิต มณีอินทร์   สำหรับแผนก กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
จองใช้รถเพื่อ ตรวจข้อร้องเรียนฟาร์มไก่
รายละเอียด

นข-4119

อนุมัติ30/09/2562 เวลา 16:16:02
วันที่ใช้รถ 11 ต.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   11 ต.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้    สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
จองใช้รถเพื่อ ออกเยี่ยมให้คำปรึกษา HA
รายละเอียด

นข-3944

อนุมัติ30/09/2562 เวลา 16:16:11
วันที่ใช้รถ 11 ต.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   11 ต.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้    สำหรับแผนก กลุ่มงานแพทย์แผนไทย
จองใช้รถเพื่อ ติดตามการจัดบริการด้านการแพทย์แผนไทยของโรงพยาบาล
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 22 รายการ