ปฏิทินการใช้รถ


รายการจองใช้รถประจำเดือน

กจ 3077

อนุมัติ04/03/2562 เวลา 10:42:06
วันที่ใช้รถ 27 ก.พ. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   01 มี.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายธนิต มณีอินทร์   สำหรับแผนก กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
จองใช้รถเพื่อ โครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบประชากรต่่างด้าว ปี 2562
รายละเอียด

กท-8562

อนุมัติ04/03/2562 เวลา 10:44:44
วันที่ใช้รถ 01 มี.ค. 62 เวลา 06:00   ถึงวันที่   01 มี.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด   สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
จองใช้รถเพื่อ ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามการดำเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ เขตสุขภาพที่ 5
รายละเอียด

นข-3829

อนุมัติ04/03/2562 เวลา 10:45:52
วันที่ใช้รถ 02 มี.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   02 มี.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้    สำหรับแผนก กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
จองใช้รถเพื่อ อบรบปฐมนิเทศข้าราชการใหม่
รายละเอียด

กจ 3077

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 03 มี.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   03 มี.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายธนิต มณีอินทร์   สำหรับแผนก กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
จองใช้รถเพื่อ อบรบปฐมนิเทศข้าราชการใหม่
รายละเอียด

นข-4119

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 04 มี.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   04 มี.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายธนิต มณีอินทร์   สำหรับแผนก กลุ่มงานบริหารทั่วไป
จองใช้รถเพื่อ ติดตตามรถ Mammogram เคลื่อนที่
รายละเอียด

กจ 3077

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 04 มี.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   06 มี.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายธนิต มณีอินทร์   สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
จองใช้รถเพื่อ ประกวด TO BE NUMBER ONE
รายละเอียด

นข-3944

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 04 มี.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   06 มี.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายธนิต มณีอินทร์   สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
จองใช้รถเพื่อ ประกวด TO BE NUMBER ONE
รายละเอียด

นข-2735

อนุมัติ04/03/2562 เวลา 10:46:05
วันที่ใช้รถ 04 มี.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   04 มี.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้    สำหรับแผนก กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
จองใช้รถเพื่อ ประเมินรับรอง EHA
รายละเอียด

นข-3829

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 04 มี.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   05 มี.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายธนิต มณีอินทร์   สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
จองใช้รถเพื่อ ติดตามรถเคลื่อนที่
รายละเอียด

นข-2735

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 05 มี.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   05 มี.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายธนิต มณีอินทร์   สำหรับแผนก กลุ่มงานบริหารทั่วไป
จองใช้รถเพื่อ นิเทศงานไข้เลือดออก
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 59 รายการ